قلعه گبری

در مورد تعیین محل قدیم شهرجهرم،اختلاف نظروجوددارد.گروهی،تنگاب(18کیلومتری شهرجهرم)و برخی در مقابل دره را در 4کیلومتری شرق جهرم می دانند.

اما عقیده این است که در دامنه البرز کوه و سه نقطه آن،آثاربناهای بسیار قدیمی وجود دارد که هر سه آن ها امروزه،به نام قلعه گبری خوانده می شود:یکی روی قلعه مرتفعی واقع در دره مشهور به سنگ شکن،دیگری در مشرق آن در محلی موسوم به کله قوچی،و سومی روی تپه های شمال غربی منطقه می باشد.قلاع یاد شده شامل آثاری از شالوده امارات و یک حلقه چاه عمیق است که در کوه،حفر شده و مشهور به چاه گبری است.برروی ارتفاعات بین این قلاع،آثاری به نظر می رسد که احتمالا در دوران های گذشته،به منظور ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی به کار می رفته است.

بنابراین،می توان حدس زد که در دوران پیش از اسلام،مجموع قلاع،روی هم و یا یکی از آن ها،جهرم خوانده می شده است.بعد ها پس از هجوم اعراب و از هم پاشیدن حکومت ساسانیان،آبادی های یادشده،متروک وشهر،در محلی کنونی که چندان فاصله ای با قلاع ندارد،بنا گردیده است.البته اهمیت قلعه گبری از کله قوچی بیشتر است و احتمالا شهر،در این محل قرار داشته است.