کاروانسرای شاه عباس صفوی

این کاروانسرا با اتاق های 4×3 متری یا کوچکتر ساخته شده است.دیوار های آن،از سنگ و ساروج می باشد که از نظر استقامت و محکم کاری،یکی از شاهکارهای زمان خود است.در کنار آن یک رود خانه و یا آب انبار،در گوشه پایین عکس موجود،مشاهده می شود و جاده تخت سنگی که یکی از شاهراهای اصلی بین شهری بوده،از کنار آن می گذرد.