سنگ قبر کوفی

در منطقه سیمکان،سنگ قبری است که با خط کوفی روی آن نوشته شده است و مربوط به یکی از طوایف ایل زنگویی است که نزدیک به 3سده و اندی از آن می گذرد و در قبرستان روستای چدرویه قرار دارد و نشان از قدمت این منطقه است.