باربد

باربد موسیقیدان و منجم بزرگ دربار خسرو پرویز، دارای 360 آهنگ بوده و هرروز یکی از آهنگ ها را برای خسرو پرویز می نواخته است بر اساس شاهنامه فردوسی وقتی خسرو پرویز به زندان فرزندش شیرویه می افتد باربد از جهرم به تیسفون آمده و خود را به زندان شاه می رساند.

کنون شیون باربد گوش کن     *     جهان را سراسر فراموش کن

ز جهرم بیامد سوی تیسفون    *     پراز آب مژگان دل پر ز خون

پس از مرگ خسرو باربد سوگند می خورد که دیگر چنگ نزند و انگشتان خود را قطع می کند و چنگ را به آتش می اندازد؛

ببرید هر چار انگشت خویش   *   بریده همی داشت در مشت خویش

چودرخانه شدآتشی برفروخت  *   همه آلت خویش یک سر بسوخت

البته درباره چگونگی مرگ باربد روایت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد، خسرو پرویز علاقه زیادی به باربد داشت و سرکس که یکی از مطربان دربار وی بود به باربد حسد ورزید و او را مسموم کرد.