بازار زندیه

بازار جهرم یکی از بناهای زیبای اواخر دوره زندیه می باشد. از این بنا به عنوان خواهر دو قلوی بازار وکیل شیراز نام برده می شود. بازار از نوع بازارهای صلیبی است که چهار سوق زیبایی در وسط آن خودنمایی می کند. این بنا دارای چندین کاروانسرا، مسجد و حمام متصل به خود می باشد. حاج محمد حسین خان جهرمی حاکم جهرم (م 1256ه.ق) این اثر را به یادگار گذاشته است.