بارگاه خاندان آیت اللّهی

این اثر شامل دو رواق با سقفی گنبدی است که از آجر ساخته شده و بدنه این دو رواق با گچ اندود شده است. در قسمت غربی بنا کتیبه ای وجود دارد. فضایی که معجرفلزی در آن قرار دارد، قسمت اصلی بنا محسوب می گردد در این بنا گنبدی بزرگ با شش نور گیر جهت روشنایی تعبیه شده است. نقشه قسمت اصلی بنا به صورت 12 ضلعی است.ازاره های این فضا را کاشی های لاجوردی به ارتفاع 50 سانتی متری احاطه کرده است.تزیینات داخلی این فضا شامل کاربندی و کتیبه هایی با آیات قرآنی می باشد.12اسپرگرداگرد این فضارا در بر گرفته است.گرداگردفضا در قسمت بالا اشعار و آیات قرآنی نگاشته شده است.در قسمت غربی این فضا پوشش گنبدی قرار دارد. تعدادی کتیبه نیز در فضای اصلی بنا وجود دارد که تاریخ 1360هجری قمری بر روی آنها حک شده است.راهرویی نیز به ابعاد 300در 160سانتی متر جهت ارتباط فضای اصلی با فضای فرعی وجود دارد. تعدادی قبر در کنار معجر سید عبدالحسین نجفی لاری می باشد که مربوط به نوادگان وی و علما و روحانیون صاحب نام شهرستان جهرم است.