آثارباستانی

گرچه تاکنون بررسی درموردهیچ یک از آثار باستانی جهرم نشده است اما تعدادی قلعه گبری بر فراز کوه های شهرستان جهرم وجود دارد که حتی یکی از آن ها را شهداء می نامند.به علاوه آثاری از دوره صفویه باقی مانده از جمله کاروانسرای مخک و دو سه کاروانسرای دیگر که در حال از بین رفتن می باشند.امام زاده ای در شهر جهرم وجود دارد که ساختمان آن از دوره صفویه بوداما آن را تجدید بنا کردند.سد مخک نیز بایستی بدین آثار افزود.پلی که بر فراز کوه البرز در دوره صفویه توسط امامقلی خان زده شده است هنوز اثری دارد.به هر روی شهرستان جهرم میتواند آثار قدمتی در خود داشته باشد که قابل توجه سازمان میراث فرهنگی کشور باشد.