مسجد جامع جهرم

این مسجد در کوی سنان قرار دارد.قدمتی شایان توجه دارد و سبک بنای آن،دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر ساختمان ها متمایز ساخته است.همه تاق های پیرامون آن،شبیه میدان امام اصفهان،در طبقه فوقانی،غرقه هایی را تشکیل داده است.بنای این مسجد،از سنگ و گچ بوده و تاریخ ساخت آن دقیقا معلوم نیست.

سندی که در این باره وجود دارد،سنگ لوحی است که بالای درب غربی مسجد،نصب گردیده و این عبارت،بر آن منقوش است:«مسجد در زمان سابق رو به انهدام نموده حاجی رضا غفراله،در سال 1084قمری به تعمیرات نموده است»

چنان که میدانیم تا پیش از صفویه،مذهب تشیع،چندان رواجی نداشته و بیشتر مردم ایران ، پیرو مذهب تسنن بوده اند.