دروازه پیر شبیب

این بنا،یکی از آثار تاریخی جهرم است که در سمت شمال غربی واقع است.در سال 1256قمری،حاکم وقت جهرم،به نام حاج محمد حسن خان،اقدام به ساخت دیواری پیرامون نصف شهر جهرم نمود.البته نیمه غربی شش محله گازران،صحرا،دشتاب،اسفریز،سنان و کلوان در داخل حصار قرار داشتند،به نوشتون معروف بودند.

این حصار،5دروازه داست:دروازه گاوکشی،دروازه خان،دروازه پیرشبیب،دروازه بی بی و دروازه قبله.امروزه این حصار از بین رفته و از دروازه ها،تنها دروازه پیرشبیب،به صورت سردری با دو لنگه درب عظیم که سنگبری جلو آن قرار دارد،تاکنون پابرجاست.لوح سنگی آن،متعلق به زمان ناصرالدین شاه است که جمله هایی لز فرمان شاه،بر آن نوشته شده است.البته مقبره پیر شبیب که دارای معماری زیبایی است،در کنار آن قرار دارد.